วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนรับสมัครนักศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยชีวิต
ที่มาของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
                      (LIFE : Learning Institute For Everyone)
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ขณะที่ผู้คนทั่วประเทศมีปัญหาหนี้สิน ปัญหาครอบครัว การทำมาหากิน และชุมชนก็เหมือนกำลังล่มสลาย ไม่สามารถแก้ไขปัญหาร้อยแปดที่รุมเร้าได้ เราได้พบว่ามีบุคคลจำนวนไม่น้อยที่แก้ปัญหาหนี้สิน ปัญหาต่างๆของตนเองได้ เราได้พบชุมชนมากมายที่ไม่ได้ล่มสลาย แต่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ และมีไม่น้อยที่โดดเด่นถึงขั้นมีคนไปศึกษาดูงานจากทั่วประเทศและต่างประเทศขณะที่เรากำลังสิ้นหวังกับระบบการศึกษา ซึ่งไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาหนี้สิน ปัญหาความแตกแยก ความรุนแรง และอื่นๆ เราก็พบว่าชุมชนที่เข้มแข็งทั่วประเทศ ไม่ได้เข้มแข็งเพราะมีงบประมาณมาก มีโครงการมาก แต่เพราะเป็นชุมชนเรียนรู้ มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ของตนเองที่มีประสิทธิภาพเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองเราได้ไป “ขอความรู้” จากปราชญ์ชาวบ้าน จากผู้นำจากชุมชนเข้มแข็งเหล่านี้ เราได้ไป “ร่วมมือกันพัฒนา” ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นเวลากว่า ๓๐ ปี ที่สุด ได้ร่วมกับผู้นำชุมชน นักวิชาการ ทำการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากชุมชนแล้วพัฒนาเป็นหลักสูตรทั้งระยะสั้นระยะยาวรวมทั้งระดับอุดมศึกษา นำกลับไปให้ชุมชนทั่วประเทศได้เรียน เรียนแล้วจะได้พัฒนาและแก้ปัญหาได้เหมือนกับบุคคลและชุมชน “ต้นแบบ” ทั้งหลาย

มหาวิทยาลัยชีวิต : ความหมาย
 สถานที่เรียนรู้
  มหาวิทยาลัยชีวิตเป็นวลีที่คิดขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงกระบวนการเรียนรู้ที่มาจากประสบการณ์ชีวิต  เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง เอาปัญหาในชีวิต ในชุมชนในสังคมเป็นตัวตั้ง เอาศักยภาพของตนเอง ของชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานและเป็นทุน เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองเป็นประการสำคัญไม่ใช่เรียน หนังสือเพื่อจะได้ไปสอบเรียนจบแล้วก็เอาปริญญาไปเร่หางานทำมหาวิทยาลัยชีวิต คือ “รูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ ซึ่งเอาชีวิตเป็น       เนื้อหา” มีการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการที่ไม่ใช่การไปสอนให้ ท่องจำ หรือไปถ่ายทอดวิชาความรู้ แต่เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้เรียนคิดเป็น และคิดเป็นระบบได้ สามารถสร้างความรู้ใหม่ได้ ความรู้ที่สร้างเองเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูง มีพลังที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เรียนใมหาวิทยาลัยชีวิตแล้วชีวิตดีขึ้นตั้งแต่ขณะที่เรียน เพราะการเรียนรู้หมายถึงการเปลี่ยนแปลง เรียนแล้วต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีในทันทีเพราะการเรียนรู้ที่แท้จริงเป็นการระเบิดศักยภาพของคนจากภายในไม่ใช่การยัดเยียดจากภายนอก ข้อมูลและความรู้เก่าที่อยู่ในตำราก็ดี อยู่ในตัวอาจารย์ผู้สอนก็ดี มีคุณค่าเพียงเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ใหม่ ไม่ใช่เป็นคำตอบสุดท้ายหรือคำตอบสำเร็จรูป


รับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)

1. สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
3. สาขาวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถาบันการศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(ระดับปริญญาตรี)

เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
3. สาขาวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน

โครงสร้างหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตรแบ่งได้เป็น 3 ส่วน
ส่วนที่หนึ่ง  เป็นวิชาพื้นฐาน 30 หน่วยกิต  (10 วิชา)
ส่วนที่สอง  เป็นวิชาเฉพาะของหลักสูตร 84 หน่วยกิต (28 วิชา)
ส่วนที่สาม  เป็นวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต (2 วิชา)
รวมทั้งหมด  120 หน่วยกิต (40 วิชา)

สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หลักสูตรนี้มีหลักการอย่างไร
การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีกินในท้องถิ่นตนเองเรียนแล้ว ช่วยตัวเองได้ ช่วยคนอื่นได้เน้นผู้ใหญ่ที่ประกอบอาชีพแล้ว เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก มีการจัดการเรียนในท้องถิ่นในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่มีเจ้าภาพร่วมดำเนินการ
เนื้อหาหลักสูตรมีอะไรบ้าง 
เป็นวิชาที่เรียนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการไปศึกษาดูงาน เรียนรู้จากอาจารย์ นักวิชาการ ผู้รู้ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ประกอบด้วย
- กระบวนทัศน์พัฒนา
- เศรษฐกิจพอเพียง
- สุขภาพและวิถีชุมชน
- วิสาหกิจชุมชน
- เครือข่ายชุมชน
- การวางเป้าหมายและแผนชีวิต
- เกษตรกรรมยั่งยืน
- กองทุนและสวัสดิการชุมชน
- แผนแม่บทชุมชน
- วิทยากรกระบวนการ เป็นต้น

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
เรียนเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและชุมชน ดูแลสุขภพองค์รวม เพื่อจัดการสุขภาพของชุมชนแบบยั่งยืน แบะจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ รวมทั้งสามารถสร้างและพัฒนาเครือข่ายสุขภาพได้
หลักสูตรสุขภาพชุมชนมีอะไรแตกต่างจากหลักสูตรสาธารณสุขอื่นๆ 
หลักสูตรนี้ต้องการสร้าง คนพันธุ์ใหม่ที่เข้าใจเรื่องสุขภาพอย่างดี จนสามารถเป็นผู้นำชุมชนด้านสุขภาพได้ เป็นหลักในการส่งเสริมสุขภาพแบบ สร้างนำซ่อมทำให้ชุมชนเรียนรู้ดูแลสุขภาพของตนเอง กินเป็น อยู่เป็น และดูแลคนอื่นเป็น

เนื้อหาหลักสูตรมีอะไรบ้าง
มีวิชาพื้นฐานหรือวิชาทั่วไปและวิชาเอกที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น การดูแลสุขภาพองค์รวม ระบบสุขภาพ การจัดการบริการสุขภาพชุมชน การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน ระบบสุขภาพพอเพียงกับการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่ การคุ้มครองสุขภาพชุมชน สุขภาพวิถีชุมชน โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในชุมชนและการป้องกัน

สาขาวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน
สาขาวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน มีหลักการอย่างไร
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้เป็นเกษตรกรแนวใหม่ เป็น บัณฑิตชาวนา  ปัญญาชนชาวบ้านมีความสามารถในการพัฒนาการเกษตรโดยการจัดการทรัพยากรและปัจจัยการผลิตให้เกิดความยั่งยืน คิดเป็น อยู่เป็น พัฒนาเป็น และสร้างเครือข่ายเป็น เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง เรียนแล้วสามารถดำรงชีวิตในท้องถิ่นตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่นได้ มีทักษะในการประยุกต์และการจัดการการเกษตรยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติ

เนื้อหาหลักสูตรมีอะไรบ้าง
นอกจากกลุ่มวิชาพื้นฐานการเกษตรยั่งยืนแล้ว นักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในกลุ่มวิชาการจัดการเกษตรยั่งยืน ได้แก่ การจัดการแปลงเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบและการจัดการเกษตรยั่งยืน การจัดการเกษตรอินทรีย์ การจัดการระบบการปลูกพืชเชิงคุณค่าโภชนาการเพื่อความมั่นคงในชีวิต กองทุนการเกษตร การจัดการองค์กรและเครือข่ายเกษตรยั่งยืนการจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร

ค่าเล่าเรียนเท่าไหร่
ระดับปริญญาตรี เหมาจ่ายตลอดตลอดหลักสูตร 81,000 บาท โดยแบ่งชำระเป็นราย
เทอมๆละ 9,000บาทเรียนทั้งหมด 9 เทอม
เรียนอย่างไร
เรียนกับอาจารย์ประจำวิชาโดยตรง และเรียนกับวิทยากรพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาอาชีพต่างๆ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้รู้ในท้องถิ่น เป็นต้น มีทั้งการบรรยาย การค้นคว้าวิจัย การแสวงหาความรู้ด้วยการปฏิบัติ การทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จริง

เรียนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ เรียนจบภายใน 3 ปี ปีะละ 3 เทอม                     
เพียงเทอมละ 9,000 บาท รับสมัครบุคคลที่จบ ม.6 ประกาศนียบัตร 
ทุกสาขา หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ชำระค่าสมัครและคู่มือนักศึกษาเพียง 700 บาท เข้าเรียนต่อได้เลย

การไปศึกษาดูงานในพื้นที่หรือต่างพื้นที่ การฝึกปฏิบัติจริงในเรือกสวน ไร่ นา ตามโครงงาน เพื่อให้เกิดการเรียนจริง ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา รวมทั้งการเรียนจากสื่อ หนังสือ ซีดี อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

เรียนจบทุกหลักสูตรแล้ว ประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง
- พนักงานองค์กรเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)
- ประกอบอาชีพอิสระ
- อาจารย์ผู้สอนในโรงเรียนทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำชุมชน และวิทยากร
- นักวิจัยของหน่วยงาน/องค์กรต่าง
- พนักงานและข้าราชการตามกำหนดของ ก.พ.
- พนังงานส่วนท้องถิ่น/สมาชิกสภา อบต. เทศบาล และอบจ.
- พนักงานบริษัทเอกชน
- อาชีพอื่นๆ

 ติดต่อสมัครเรียน เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณทิต 3 สาขา สาขาละ 50 คน จำนวนจำกัด
ชำระค่าสมัครและคู่มือนักศึกษาเพียง 700 บาท เข้าเรียนได้เลย
สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2556 ทุกวัน เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชน ปิยภูมิประชารักษ์ ต. วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร.081-6801374